انحراف سنجی چه اطلاعاتی می دهد؟

شیب: شیب گمانه است که به صورت نمایش از عمود و یا افق ارائه می شود.

آزیموت غیر مغناطیسی: این آزیموت به صورت تفاضلی است و نسبت به ایستگاه قرائت قبلی سنجیده می شود. اغتشاشات مغناطیسی و انحراف سنجی در گمانه های همراه باجداره و یا داخل راد حفاری تاثیری در این آزیموت ندارد.

اندازه میدان مغناطیسی زمین: اندازه میدان مغناطیسی زمین است که توسط سنسور مگنتومتر اندازه گیری می شود.

شیب مغناطیسی: شیب مغناطیسی زمین است که در هر ایستگاه به صورت جداگانه اندازه گیری می شود.

رول: چرخش دستگاه حول محور طولی خود است که هیچ گونه وابستگی به میدان مغناطیسی و غیره آن ندارد.

آزیموت مغناطیسی: این آزیموت مغناطیسی نسب به شمال جغرافیایی سنجیده شده و در محیط های دارای اغتشاش مغاطیسی و داخل جداره های فلزی و راد حفاری قابل استناد نیست.

دما: دمای دخلی سوند انحراف سنج است که برحسب سانتیگراد ارائه می شود.

طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی: این اطلاعات استخراج شده از آزیموت است و به منظور رسم سه بعدی مسیر حرکت گمانه در نرم افزار هایی مانند اتوکد ارائه می شود.

کیفیت داده ها : این پارامتر نشان دهنده کیفیت برداشت اطلاعات توسط اپراتور دستگاه است و چنانچه خطایی توسط اپراتور در هنگام قرائت داده ها انجام شود از اطلاعات ارائه شده دراین ستون قابل تشخیص است.

شتاب گرانش: شتاب گرانش زمین است که بر حسب g اندازه گیری شده و نمایش داده می شود.

جابجایی ناشی از تغییرات  شیب: جابجایی است که از انحراف شیب از مقدار طراحی شده ناشی می شود

جابجایی ناشی از تغییرات آزیموت: جابجایی است که از انحراف آزیموت گمانه حفر شده از مقدار طراحی شده ناشی می شود.

تغییرات سه بعدی: مجموع جابجایی ناشی از انحراف شیب و آزیموت از مقدار طراحی شده می باشد.

نظرات کاربران

 رضا : سایت بسیار جالبی است    

 

    بهروز: لطفا اخبار بیشتری بگذارید    

 

   سامان : عکس های  نمایش دا ده شده برای هر محصول کم است    

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما