انحراف سنجی چه اطلاعاتی می دهد؟

شیب: شیب گمانه است که به صورت نمایش از عمود و یا افق ارائه می شود.

آزیموت غیر مغناطیسی: این آزیموت به صورت تفاضلی است و نسبت به ایستگاه قرائت قبلی سنجیده می شود. اغتشاشات مغناطیسی و انحراف سنجی در گمانه های همراه باجداره و یا داخل راد حفاری تاثیری در این آزیموت ندارد.

اندازه میدان مغناطیسی زمین: اندازه میدان مغناطیسی زمین است که توسط سنسور مگنتومتر اندازه گیری می شود.

شیب مغناطیسی: شیب مغناطیسی زمین است که در هر ایستگاه به صورت جداگانه اندازه گیری می شود.

رول: چرخش دستگاه حول محور طولی خود است که هیچ گونه وابستگی به میدان مغناطیسی و غیره آن ندارد.

آزیموت مغناطیسی: این آزیموت مغناطیسی نسب به شمال جغرافیایی سنجیده شده و در محیط های دارای اغتشاش مغاطیسی و داخل جداره های فلزی و راد حفاری قابل استناد نیست.

دما: دمای دخلی سوند انحراف سنج است که برحسب سانتیگراد ارائه می شود.

طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی: این اطلاعات استخراج شده از آزیموت است و به منظور رسم سه بعدی مسیر حرکت گمانه در نرم افزار هایی مانند اتوکد ارائه می شود.

کیفیت داده ها : این پارامتر نشان دهنده کیفیت برداشت اطلاعات توسط اپراتور دستگاه است و چنانچه خطایی توسط اپراتور در هنگام قرائت داده ها انجام شود از اطلاعات ارائه شده دراین ستون قابل تشخیص است.

شتاب گرانش: شتاب گرانش زمین است که بر حسب g اندازه گیری شده و نمایش داده می شود.

جابجایی ناشی از تغییرات  شیب: جابجایی است که از انحراف شیب از مقدار طراحی شده ناشی می شود

جابجایی ناشی از تغییرات آزیموت: جابجایی است که از انحراف آزیموت گمانه حفر شده از مقدار طراحی شده ناشی می شود.

تغییرات سه بعدی: مجموع جابجایی ناشی از انحراف شیب و آزیموت از مقدار طراحی شده می باشد.

قالب نمایش اطلاعات انحراف سنجی

هدف از انحراف سنجی گمانه استخراج اطلاعات مربوط به مسیر گمانه و در نهایت محاسبه میزان جابجایی ناشی از انحراف است که توسط نرم افزار مربوطه محاسبه و به صورت مسیر سه بعدی، نمای پلان، برش از کنار و پشت و میزان جابجایی در هر ایستگاه ارئه می شود.

نمودار های ارائه شده توسط نرم افزار مدیریت انحراف سنج گمانه به شرح زیر است:

نمودار پلان گمانه ( دید از بالا) 

-1پلان

نمودار برش از پشت گمانه

نمای پشت

نمودار برش  از کنار گمانه

نمای کنار

نمودار میزان جابجای گمانه در هر ایستگاه

جابجایی

جدول اطلاعات

جدول

مسیر سه بعدی گمانه که در نرم افزار هایی مانند اتوکد با استفاده از اطلاعات جدول قابل ترسیم است

سه بعدی

نظرات کاربران

 رضا : سایت بسیار جالبی است    

 

    بهروز: لطفا اخبار بیشتری بگذارید    

 

   سامان : عکس های  نمایش دا ده شده برای هر محصول کم است    

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما