قالب نمایش اطلاعات انحراف سنجی

هدف از انحراف سنجی گمانه استخراج اطلاعات مربوط به مسیر گمانه و در نهایت محاسبه میزان جابجایی ناشی از انحراف است که توسط نرم افزار مربوطه محاسبه و به صورت مسیر سه بعدی، نمای پلان، برش از کنار و پشت و میزان جابجایی در هر ایستگاه ارئه می شود.

نمودار های ارائه شده توسط نرم افزار مدیریت انحراف سنج گمانه به شرح زیر است:

نمودار پلان گمانه ( دید از بالا) 

-1پلان

نمودار برش از پشت گمانه

نمای پشت

نمودار برش  از کنار گمانه

نمای کنار

نمودار میزان جابجای گمانه در هر ایستگاه

جابجایی

جدول اطلاعات

جدول

مسیر سه بعدی گمانه که در نرم افزار هایی مانند اتوکد با استفاده از اطلاعات جدول قابل ترسیم است

سه بعدی

نظرات کاربران

 رضا : سایت بسیار جالبی است    

 

    بهروز: لطفا اخبار بیشتری بگذارید    

 

   سامان : عکس های  نمایش دا ده شده برای هر محصول کم است    

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما