نشست سنج - اکستنسومتر

نشست سنج - اکستنسومتر (1)

اکستنسومتر مغناطیسی وسیله ای متشکل از یک سوند و صفحات مغناطیسی است که در تراز های مشخص از گمانه و خارج از لوله دسترسی نصب می شوند. این سیستم به منظور اندازه گیری نشست به همراه سیستم های انحراف سنج مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیب اطلاعات این دو نوع سنسور مشخصات دقیقی از میزان نشست و انحراف در سه جهت به ما نشان خواهند داد.

نظرات کاربران

 رضا : سایت بسیار جالبی است    

 

    بهروز: لطفا اخبار بیشتری بگذارید    

 

   سامان : عکس های  نمایش دا ده شده برای هر محصول کم است    

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما